Av 新 番号

Av 新 番号

其方用海桐皮二晚各一次,长令醺醺。时珍曰∶桑叶乃手、足阳明之药,汁煎代茗,能止消渴。

 服一合,令人下利,去阴下水气。或胎前气盛壅滞者宜用之,所谓八、九月胎必用枳壳、苏梗以顺气,胎前无滞,则产后无虚也。

 此后人发前人未到之处者也。 俗方大用,而本草不载,亦无别名。

十剂云∶燥可去湿,桑白皮、赤小豆之属是矣。马志注溲疏条云∶溲疏有刺,枸杞无刺,以此为别。

时珍曰∶女贞、冬青、枸骨,三树也。时珍曰∶秦皮本作皮。

子与絮连,难以分别,惟可贴疮止血裹痹之用。时珍曰∶皮,色青气寒,味苦性涩,乃是厥阴肝、少阳胆经药也。

Leave a Reply