800AV在线播放

800AV在线播放

昔人以桂枝汤为太阳经风伤卫之专药,他经皆非所宜,而仲景三阴例中阴尽复阳靡不用之,即厥阴当归四逆,未尝不本桂枝汤也。 损胃气,故胃虚人服之,往往作呕,此与《本经》之义似乎相背,而实不相违。

又血痢及产后下痢俱用之。凡用须去尽皮膜则不伤真气,以皮能泄利《本经》主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满,咳逆口焦,舌干,利小便发明茯苓得松之余气而成,甘淡性平,能守五脏真气;其性先升后降,入手足太阴、少阴,足太阳、阳明。

又血痢口噤不能食,频服则结粪自下,胃气自开,便能进食。《本经》所言主热中消渴,坚筋骨耐寒暑,是指其子而言,质润味浓,峻补肝肾冲督之精血,精得补益,水旺骨强,而肾虚火炎热中消渴,血虚目昏,腰膝疼痛悉愈,而无寒暑之患矣。

归脾汤用之,治思虑伤心脾,皆取甘味归脾,能益人智之义。藕节之味大涩,能止骤脱诸血,产后血,隔水顿热,和童子小便饮之。

《本经》治惊痫寒热狂痉邪鬼,皆痰热所致。然有毒,不可常食,有病患尤非所宜。

并取其屎中未化之羽,以消目中未脱之翳,颖脱之妙用崇古未宣,因显示后起,毋失《本经》取用之义。 凡劳瘵阴火亢极而不受参、补益者,立秋石丸三方次第施治,或服,或噙,则喘咳气息渐平,痰亦易出,嗽亦省力,以其性味咸降而无上逆之患也。

Leave a Reply